Tổng hợp Danh mục bí mật nhà nước trong các lĩnh vực do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Danh mục bí mật nhà nước - cơ sở xác định bí mật mật nhà nước

Ngày 15/11/2018, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước đã được Quốc hội khóa XIV thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Theo đó, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước quy định nhiều nội dung của công tác bảo vệ bí mật nhà nước, trong đó có việc xác định bí mật nhà nước và được quy định cụ thể tại Điều 7 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Điều 7 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước nêu rõ phạm vi bí mật nhà nước là giới hạn thông tin quan trọng trong các lĩnh vực chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến quốc gia, dân tộc.

Phạm vi bí mật nhà nước được phân loại theo 15 lĩnh vực quản lý nhà nước được quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ, bao gồm: (1) Thông tin về chính trị; (2) Thông tin về quốc phòng, an ninh, cơ yếu; (3) Thông tin về lập hiến, lập pháp, tư pháp; (4) Thông tin về đối ngoại; (5) Thông tin về kinh tế; (6) Thông tin về tài nguyên và môi trường; (7) Thông tin về khoa học và công nghệ; (8) Thông tin về giáo dục và đào tạo; (9) Thông tin về văn hóa, thể thao; (10) Lĩnh vực thông tin và truyền thông; (11) Thông tin về y tế, dân số; (12) Thông tin về lao động, xã hội; (13) Thông tin về tổ chức, cán bộ; (14) Thông tin về thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; (15) Thông tin về kiểm toán nhà nước. Việc xác định phạm vi bí mật nhà nước nêu trên cũng là kết quả nghiên cứu, rà soát 96 danh mục bí mật nhà nước được ban hành theo quy định của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000.

Dựa vào tính chất quan trọng của nội dung thông tin, mức độ nguy hại nếu bị lộ, bị mất, bí mật nhà nước được phân loại theo ba cấp độ: Tuyệt mật, Tối mật và Mật. Trên cơ sở phạm vi bí mật nhà nước và phân loại bí mật nhà nước, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành danh mục bí mật nhà nước cụ thể theo các lĩnh vực nêu trên để áp dụng thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Từ đó, cho thấy các danh mục bí mật nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành là cơ sở quan trọng để các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định các loại thông tin thuộc bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước. Tính đến ngày 08/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 30 danh mục bí mật nhà nước (34 danh mục bí mật nhà nước phải ban hành theo quy định tại Điều 7 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước)./.

Tổng hợp danh mục chi tiết: 


Tin tức
Thống kê truy cập
  • Online: 44
Login