Tổng số: 86
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
99/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm luật hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2022
Lượt xem: 0
31/01/2023
18/NQ-HĐND Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2023
Lượt xem: 0
20/12/2022
20/NQ-HĐND Nghị quyết vv Quyết định dự toán thu ngân sách trên địa bàn; chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
Lượt xem: 0
20/12/2022
16/NQ-HĐND Nghị quyết về Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 ( lần 6)
Lượt xem: 0
20/12/2022
19/NQ-HĐND Nghị quyết về giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022
Lượt xem: 0
20/12/2022
21/NQ-HĐND Nghị quyết về phát triển Kinh tế -xã hội năm 2023
Lượt xem: 0
20/12/2022
22/NQ-HĐND Nghị quyết về giải thể Phòng Y tế và chuyển chức năng , nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước lĩnh vực Y tế về Văn phong HĐND và UBND huyện
Lượt xem: 0
20/12/2022
17/NQ-HĐND Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn thu sử dụng đất năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022
Lượt xem: 0
20/12/2022
06/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
13/12/2022
15/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh nguồn tiết kiệm chi năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 chuyển sang thành vốn đầu tư công năm 2022
Lượt xem: 0
11/11/2022
123456789