Tổng số: 37
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/2023/QĐ-UBND 15/03/2023 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
Tải về 0
171/QĐ-UBND 10/02/2023 Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 1
99/QĐ-UBND 31/01/2023 Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm luật hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 1
06/2022/QĐ-UBND 13/12/2022 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
Tải về 0
05/2022/QĐ-UBND 16/09/2022 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
Tải về 0
04/2022/QĐ-UBND 07/07/2022 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
Tải về 0
01/2022/QĐ-UBND 24/05/2022 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
Tải về 0
02/2022/QĐ-UBND 24/05/2022 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
Tải về 0
264/QĐ-UBND 18/02/2022 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Lượt xem: 1
Tải về 5
178/KH-UBND 26/10/2021 Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã và tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 1
Tải về 1
1234