Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
99/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm luật hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2022
Lượt xem: 0
31/01/2023
06/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
13/12/2022
05/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
16/09/2022
04/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
07/07/2022
02/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
24/05/2022
01/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
24/05/2022
264/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Lượt xem: 1
18/02/2022
178/KH-UBND Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã và tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 1
26/10/2021
170/KH-UBND KH Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Quảng Hòa đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID_19
Lượt xem: 1
11/10/2021
146/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủtục hành chính trên địa bàn huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 1
09/08/2021
1234