Trung tâm Văn Hoá và Truyền Thông

- Địa chỉ: Phố Hòa Trung, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 

- Fax:  

- Email: 

I. Bộ máy tổ chức

1.Giám đốc: Nguyễn Thị Cẩm Bích

- Điện thoại CQ:

- Điện thoại DĐ:

-  Email:

2. Phó Giám đốc: Ma Kiên Hiển

- Điện thoại CQ: 0263.603.666

- Điện thoại DĐ:

-  Email:

 

II. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện tuyên truyền mọi hoạt động của Đảng bộ, chính quyền huyện; phát triển sự nghiệp truyền thanh, sự nghiệp văn hóa, thể thao và Du lịch. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng các sự kiện chính trị trên địa bàn huyện; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở. Tổ chức cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện.

2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và mở tài khoản tại kho bạc nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định của Pháp luật.

III. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Lĩnh vực Văn hóa, Thể dục - Thể thao

 a) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật.

 b) Tổ chức các giải đấu cấp huyện và thành lập đoàn tham gia các giải đấu cấp tỉnh; hướng dẫn phong trào thể dục - thể thao ở cơ sở, các trò chơi dân gian và các môn thể thao truyền thống của dân tộc. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu thể dục - thể thao, phong trào tại các Trường học và các đơn vị cơ sở trong toàn huyện.

  c) Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.

 d) Tổ chức cung ứng dịch vụ về lĩnh vực Thể dục - Thể thao, tuyên truyền, quảng cáo, văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp.

 đ) Thực hiện quản lý, bảo vệ các di tích lịch sử - Văn hóa, danh lam thắng cảnh ở địa phương theo phân cấp hoặc ủy quyền và theo quy định của pháp luật.

e) Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh.

g) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho công chức làm công tác văn hóa - xã hội ở các xã, thị trấn về văn hóa, văn nghệ, thể thao.

h) Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, lễ hội truyền thống, triển lãm tranh ảnh nghệ thuật chuyên đề, phục vụ nhiệm vụ chính trị.

i) Tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức.

2. Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

a) Thông tin và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng mọi chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của cấp uỷ, chính quyền địa phương đến với nhân dân trong huyện; Phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến với Đảng, Nhà nước; phản ánh khách quan, trung thực những sự kiện, vấn đề của đời sống xã hội diễn ra trên địa bàn huyện.

b) Viết tin, bài, phóng sự, sắp xếp chương trình theo kế hoạch của biên tập chương trình bản tin truyền thanh, truyền hình địa phương theo các chuyên mục, chuyên đề; chọn lọc tin, bài, phóng sự, văn bản chỉ đạo, tuyên truyền pháp luật trên đài truyền thanh địa phương, trang thông tin điện tử địa phương và thực hiện công tác cộng tác viên chương trình phát thanh truyền hình cấp tỉnh, báo in, báo điện tử cấp tỉnh và Trung ương.

c) Đọc tin, bài, phóng sự, các nội dung tuyên truyền chương trình truyền thanh địa phương; dẫn chương trình truyền thanh trực tiếp của cấp uỷ, chính quyền địa phương; phổ biến, tuyên truyền pháp luật trên trang thông tin điện tử (Website) địa phương.

d) Tổ chức biên tập tin, bài và sản xuất chương trình truyền thông; đăng tải trên cổng Thông tin điện tử của huyện. Các tác phẩm báo chí được phát sóng đảm bảo định hướng tuyên truyền và đúng Luật báo chí.

đ) Thực hiện việc thu thập các thông tin, ghi hình, xử lý viết tin, bài, phóng sự về: hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, an toàn giao thông, các gương điển hình tiên tiến để thực hiện chương trình truyền thanh địa phương; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, quy hoạch phát triển sự nghiệp Thông tin và Truyền thông trên địa bàn huyện.

e) Chủ động khắc phục sửa chữa các thiết bị kỹ thuật phát thanh truyền hình ở huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở khi có sự cố xảy ra; thực hiện công tác vệ sinh công nghiệp thiết bị thu, phát sóng truyền thanh truyền hình, đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ trong sử dụng hệ thống điện phục vụ thiết bị chuyên môn, hệ thống điện chiếu sáng khu vực Trạm phát.

 g) Tăng cường sự phối kết hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và cấp ủy chính quyền xã để phục vụ tốt nhiệm vụ tuyên truyền.

 h) Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng các tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

 i) Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật; vận hành, sử dụng, hệ thống truyền hình Intenet, công nghệ thông tin viễn thông trong lĩnh vực truyền thanh truyền hình.

k) Sản xuất các chương trình tuyên truyền trên loa đài, băng rôn, khẩu hiệu, chương trình truyền thanh địa phương; dựng âm thanh, dựng hình chương trình truyền thanh - truyền hình địa phương hàng tuần theo thứ tự nội dung của biên tập chương trình truyền thanh địa phương

 l) Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

3. Trang thông tin điện tử của huyện

a) Cung cấp thông tin góp phần phục vụ quá trình ban hành các quyết định quản lý, điều hành của huyện.

b) Chia sẻ thông tin với các hệ thống thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước khác theo quy định của pháp luật.

c) Thiết lâp mối quan hệ trực tuyến thông qua cổng thông tin điện tử giữa UBND huyện với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh theo quy định của pháp luật.

d) Cung cấp các dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi, trách nhiệm của UBND huyện và các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.

đ) Tổ chức vận hành, đưa tin bài, cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử của huyện.

e) Cung cấp các thông tin về tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của huyện, các dịch vụ công phục vụ du lịch tại địa phương.

 4. Thư viện

a) Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động về thư viện; tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách thông qua nhiều hình thức (triển lãm sách, trưng bày sách, thi tuyên truyền sách, tổ chức nói chuyện sách…) từng bước phát huy công tác truyền thông thông qua sách báo của thư viện; xây dựng vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu và trình độ của nhân dân trên địa bàn huyện; tổ chức phòng đọc phục vụ nhu cầu văn hóa đọc cho nhân dân.

b) Hướng dẫn chuyên môn, định hướng hoạt động của thư viện, phòng đọc sách đối với các đơn vị trường học, tủ sách đối với các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, xã và xóm, tổ dân phố.

  

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

Chung nhan Tin Nhiem Mang