TTHC lĩnh vực tài nguyên nước

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC (02 TTHC)

 

Stt

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

1

Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất

 

2

Thủ tục Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

 


 

NỘI DUNG CỤ THỂ TÙNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC (02 TTHC)

1. Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất

a) Trình tự thực hiện

- Căn cứ Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất được phê duyệt, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, ấp, phum, bản (Sau đây gọi chung là tổ trưởng dân phố) thực hiện rà soát, lập danh sách tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất thuộc diện phải đăng ký trên địa bàn; thông báo và phát hai (02) tờ khai quy định tại Mẫu số 38 cho tổ chức, cá nhân để kê khai.

Trường hợp chưa có giếng khoan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc đăng ký khai thác trước khi tiến hành khoan giếng.

- Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hoàn thành hai (02) tờ khai và nộp cho cơ quan đăng ký hoặc nộp cho tổ trưởng tổ dân phố để nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm nộp tờ khai cho Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai của tổ chức, cá nhân, UBND cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra nội dung thông tin, xác nhận vào tờ khai và gửi một (01) bản cho tổ chức, cá nhân.

Trường hợp tổ chức, cá nhân đã đăng ký khai thác nước dưới đất, nếu không tiếp tục khai thác, sử dụng thì phải thông báo và trả tờ khai cho UBND cấp huyện hoặc tổ trưởng dân phố để báo cho UBND cấp huyện và thực hiện việc trám, lấp giếng không sử dụng theo quy định.

UBND cấp huyện có trách nhiệm lập sổ theo dõi, cập nhật số liệu đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn; hằng năm tổng hợp, báo cáo kết quả đăng ký tới Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Cách thức thực hiện

Nộp trưc tiếp cho Tổ trưởng tổ dân phố/Trưởng xóm hoặc cơ quan đăng ký (UBND cấp huyện)

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ

Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất.

* Số lượng hồ sơ: 02

d) Thời hạn giải quyết: Mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai của tổ chức, cá nhân

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục  hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai đăng kí công trình khai thác nước dưới đất có xác nhận của cơ quan quản lý.

h) Phí, lệ phí: 

 i) Tên mẫu đơn, tờ khai

Mẫu số 38: Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới dất

(Thông tư số 27/2014/TT- BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

k) Yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính: (Ghi rõ nếu có quy định)

l) Căn cứ pháp lý:

- Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012.

- Thông tư số 27/2014/TT- BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

A - PHẦN DÀNH CHO TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

1. Thông tin về tổ chức/cá nhân đăng ký:

1.1. Tên tổ chức/cá nhân:...................................................................................

(Đối với tổ chức ghi đầy đủ tên theo Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh/đối với cá nhân ghi đầy đủ họ tên theo Chứng minh nhân dân).

1.2. Địa chỉ liên hệ:.......................1.3. Số điện thoại liên hệ (nếu có):......................

2. Thông tin về công trình khai thác:

2.1. Vị trí công trình: .............................................................................................

(Ghi rõ thôn/ấp; xã/phường; quận/huyện; tỉnh/thành phố nơi đặt công trình khai thác nước dưới đất)

2.2. Chiều sâu khai thác: ............(m);2.3. Lượng nước khai thác, sử dụng:…......... (m3/ngày đêm);

2.4. Mục đích khai thác, sử dụng nước:......................................................................

(Ghi rõ khai thác, sử dụng nước cho: ăn uống, sinh hoạt hộ gia đình; sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc các mục đích khác)

                                                             .........., ngày..... tháng ........ năm ..............

                                                            TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

                                                                          (ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

B - PHẦN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ

    (Xác nhận, ký, đóng dấu)

 

Cơ quan đăng ký khai thác nước dưới đất xác nhận các nội dung sau:

1. Tính xác thực về tư cách pháp nhân của tổ chức /cá nhân xin đăng ký.

2. Vị trí công trình, lưu lượng khai thác và mục đích sử dụng nước.

3. Quy định trường hợp không còn sử dụng công trình khai thác nước dưới đất thì thông báo và trả Tờ khai thông qua Tổ trưởng tổ dân phố (hoặc trưởng thôn, ấp, phum, bản, sóc) để báo cho cơ quan quản lý hoặc thông báo trực tiếp và trả tờ khai cho cơ quan quản lý; thực hiện việc trám, lấp giếng theo quy định khi không còn sử dụng công trình khai thác nước dưới đất; thông báo ngay cho cơ quan quản lý khi có sự cố nghiêm trọng xảy ra trong quá trình khai thác nước dưới đất tại công trình đăng ký.

 

 


 

2. Thủ tục Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ dự án gửi văn bản lấy ý kiến kèm theo quy mô, phương án chuyển nước và các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan tới: Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi nguồn nước nội tỉnh bị chuyển nước và Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Bước 2: Kể từ ngày nhận được đề nghị xin ý kiến của chủ dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức các buổi làm việc, cuộc họp với các cơ quan, tổ chức có liên quan cho ý kiến về quy mô, phương án chuyển nước đề xuất hoặc đối thoại trực tiếp với chủ dự án.

- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp ý kiến và gửi cho chủ dự án.

          b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả:

          - Trực tiếp

          - Qaua dịch vụ bưu chính công ích

          c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ:

          - Văn bản lấy ý kiến.

          - Quy mô, phương án chuyển nước.

          - Phương án xây dựng công trình và các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan.

* Số lượng hồ sơ: Không quy định.

          d) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị xin ý kiến của chủ dự án.

          đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự án.

          e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện

          g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản góp ý, tổng hợp ý kiến.

          h) Phí, lệ phí: Kinh phí tổ chức lấy ý kiến do chủ dự án chi trả.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

          k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.

          l) Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:

- Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012.

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP (link is external), ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 724
  • Trong tuần: 4 961
  • Tổng lượt truy cập: 1604353
Đăng nhập