TTHC lĩnh vực kinh doanh khí

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ (03 TTHC)

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

1

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

 

2

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

 

3

Thủ tục Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

 

 


 

NỘI DUNG CỤ THỂ TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ (03 TTHC)

 

1.     Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

 

Trình tự thực hiện

1. Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 87/2017/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

Cách thức thực hiện

-Nộp trực tiếp.

-Qua Bưu điện.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai bao gồm:

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2017/NĐ-CP.

2.Bản sao hợp đồng bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực.

3.Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

10ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Thương nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

UBND cấp huyện

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Phí, lệ phí

* Tổ chức, doanh nghiệp:

- Khu vực thành phố: 1.200.000 đồng

- Khu vực huyện: 600.000 đồng

* Hộ kinh doanh:

- Khu vực thành phố: 400.000 đồng

- Khu vực huyện: 200.000 đồng

Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 05

Yêu cầu, điều kiện vềthực hiện TTHC

1. Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có hợp đồng tối thiểu 1 năm bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 87/2017/NĐ-CP, trừ trường hợp cửa hàng trực thuộc của thương nhân.

3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật

Căn cứ pháp lý của TTHC

· Thông tư 168/2016/TT-BTC

· Nghị định 87/2018/NĐ-CP

 


 

Mẫu số 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Quận/huyện...

Tên thương nhân/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh: .....................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: .............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………..do ……………………………………… cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Đề nghị Ủy ban nhân dân quận/huyện...xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ...

....,ngày....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHỦ NHIỆM/HỘ KINH DOANH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 


 

2.     Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

 

Trình tự thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai của thương nhân.

-Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

-Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi.

Cách thức thực hiện

-Nộp trực tiếp.

-Qua Bưu điện.

-Qua mạng điện tử

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai bao gồm:

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Thương nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

UBND cấp huyện

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Phí, lệ phí

* Tổ chức, doanh nghiệp:

- Khu vực huyện: 600.000 đồng

* Hộ kinh doanh:

- Khu vực huyện: 200.000 đồng

Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  • Mẫu số 12

Yêu cầu, điều kiện vềthực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đủ điều kiện Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng.

Căn cứ pháp lý của TTHC

  • Thông tư 168/2016/TT-BTC
  • Nghị định 87/2018/NĐ-CP

 


 

3.     Thủ tục Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

 

Trình tự thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai của thương nhân.

-Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

-Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi

Cách thức thực hiện

-Nộp trực tiếp.

-Qua Bưu điện.

-Qua mạng điện tử

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai bao gồm:

-Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP;

-Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Thương nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

UBND cấp huyện

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Phí, lệ phí

* Tổ chức, doanh nghiệp:

- Khu vực thành phố: 1.200.000 đồng

- Khu vực huyện: 600.000 đồng

* Hộ kinh doanh:

- Khu vực thành phố: 400.000 đồng

- Khu vực huyện: 200.000 đồng

Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

· Mẫu số 12

Yêu cầu, điều kiện vềthực hiện TTHC

Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký;

Căn cứ pháp lý của TTHC

· Thông tư 168/2016/TT-BTC

· Nghị định 87/2018/NĐ-CP

 


 

Mẫu số 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Kính gửi:

Bộ Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện...
Sở Công Thương.

Tên thương nhân/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh: ....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính...........................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: ............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………..do ……………………………………… cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ............................................................................................

Đề nghị Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện……………. theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:….

....,ngày....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHỦNHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 506
  • Trong tuần: 4 743
  • Tổng lượt truy cập: 1604135
Đăng nhập