HĐND huyện Quảng Hòa nhiệm kỳ 2021-2026

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (Trích Điều 6 Luật Tổ Chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2019)

      

1. Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

2. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Đại biểu Hội đồng nhân dân bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân là cơ quan thường trực của Hội đồng nhân dân, thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này và các quy định, khác của pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân.

Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân không thể đồng thời là thành viên của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

4. Ban của Hội đồng nhân dân là cơ quan của Hội đồng nhân dân, có nhiệm vụ thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước khi trình Hội đồng nhân dân, giám sát, kiến nghị về những vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân.

I. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
1 Hoàng Văn Thường Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XX
2 Nông Thị Niêm Huyện ủy viên , Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX
 

II. Các ban HĐND huyện Khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

1. Ban Pháp chế

stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
1 Đàm Hồng Chuyên Trưởng Ban Pháp chế
2 Hoàng Thị Gấm Chủ tịch Hội LHPN huyện - Ủy viên
3 Hà Văn Hoàn Bí thư Đảng ủy xã Tự Do - Ủy viên
4 Hoàng Văn Ngát Bí thư Đảng ủy xã Đại Sơn - Ủy viên
5 Đặng Văn Truyền Bí thư Đảng ủy xã Cách Linh - Ủy viên
6 Phạm Lệ Chi Phó chủ nhiệm UBKT Huyện ủy - Ủy viên
7 Sầm Hải Quân Chính trị viên BCH Quân sự huyện - Ủy viên

   

   

2. Ban Kinh tế - Xã hội

stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
1 Nông Thị Hiền Trưởng Ban, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện
2 Nguyễn Thị Hồng Phó Trưởng Ban, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện
3 Ma Kiên Ngọc Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Hòa Thuận - Ủy viên
4 Nguyễn Ngọc Anh Phó Bí thư Huyện đoàn thanh niên - Ủy viên
5 Hà Văn Việt Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Động - Ủy viên
6 Bế Văn Phùng Bí thư Đảng ủy xã Bế Văn Đàn - Ủy viên
7 Triệu Xuân Nho Bí thư Đảng ủy xã Quảng Hưng - Ủy viên

   
   
   

 III. Đại biểu HĐND huyện  khoá XX, Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
1 Nguyễn Ngọc Anh Phó Bí thư huyện đoàn Huyện đoàn Thanh niên huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
2 Phan Văn Cầu Bí thư Đảng ủy Đảng ủy, xã Độc Lập, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
3 Phạm Lệ Chi Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
4 Đàm Hồng Chuyên Trưởng Ban pháp chế Ban Pháp chế HĐND huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
5 Đàm Thị Dung Kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
6 Hoàng Thị Gấm Chủ tịch HLPH Hội liên hiệp phụ nữ, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
7 Nguyễn Thành Hải Chủ tịch UBND Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
8 Nông Thị Hiền Phó Ban Kinh tế - Xã hội Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
9 Hoàng Thị Hiếu Phó Chủ tịch UBND UBND huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
10 Hà Văn Hoàn Bí thư Đảng ủy Bí thư Đảng ủy xã Tự Do, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
11 Nguyễn Thị Hồng Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
12 Bế Kim Huế Trưởng Ban Tuyên giáo Ban Tuyên giáo Huyện ủy,huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
13 Phan Văn Huỳnh Bí thư Đảng ủy Đảng ủy xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
14 Hoàng Văn Lê Phó Bí thư Đảng ủy Đảng ủy, xã Mỹ Hưng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
15 Phan Văn Long Bí thư Đảng ủy Đảng ủy thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
16 Sạch Văn Long Phó Bí thư Đảng ủy Đảng ủy xã phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
17 Hoàng Ích Nam Bí thư Đảng ủy Đảng ủy xã Cai Bộ, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
18 Hoàng Văn Ngát Bí thư Đảng ủy Đảng ủy Đại Sơn, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
19 Ma Kiên Ngọc Bí thư Đảng ủy Đảng ủy thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
20 Triệu Xuân Nho Bí thư Đảng ủy Đảng ủy xã Quảng Hưng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
21 Nông Thị Niêm Phó Chủ tịch HĐND HĐND huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
22 Bế Văn Phùng Bí thư Đảng ủy Đảng ủy xã Bế Văn Đàn, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
23 Sầm Hải Quân Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
24 Hoàng Thị Thắm Chủ tịch HĐND HĐND xã Quốc Toản, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
25 Đàm Minh Thi Bí thư Đảng ủy Đảng ủy xã Phi Hải, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
26 Đinh Văn Thuần Phó Bí thư Đảng ủy Đảng ủy xã Tiên Thành, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
27 Nông Đức Thuận Bí thư Đảng ủy Đảng ủy xã Hồng Quang, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
28 Hoàng Văn Thường Chủ tịch HĐND HĐND huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
29 Hồng Văn Thùy Công an viên Xóm Phúc Dùng, xã Phi Hải, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
30 Triệu Ánh Tiệp Bí thư Đảng ủy Đảng ủy xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
31 Đặng Văn Truyền Bí thư Đảng ủy Đảng ủy xã Cách Linh, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
32 Nông Văn Tuyên Bí thư Đảng ủy Đảng ủy thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
33 Hà Văn Việt Bí thư Đảng ủy Đảng ủy xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng

IV. Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND huyện

       (Trích Điều 26 Luật Tổ Chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015)

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật và trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền:

a) Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện;

b) Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh; biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

c) Quyết định biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp; quyết định việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện;

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện;

đ) Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này;

e) Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã;

g) Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

h) Giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn trước khi thi hành;

i) Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân huyện xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường:

a) Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hằng năm của huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

b) Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của huyện theo quy định của pháp luật;

c) Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện trong phạm vi được phân quyền;

d) Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác; biện pháp bảo vệ và cải thiện môi trường, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lụt ở địa phương theo quy định của pháp luật.

3. Quyết định biện pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; biện pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh, thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; biện pháp phát triển việc làm, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, chính sách bảo trợ xã hội, xóa đói, giảm nghèo; biện pháp bảo đảm việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

4. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp và văn bản của Hội đồng nhân dân cấp xã.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

Chung nhan Tin Nhiem Mang