Điều kiện kinh tế xã hội

Đảng bộ huyện Quảng Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ huyện Phục Hòa, Đảng bộ huyện Quảng Uyên, Đảng bộ xã Quốc Toản (Trà Lĩnh) với 67 tổ chức cơ sở đảng, 6.392 đảng viên. Ngay sau khi sáp nhập, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khẩn trương chỉ đạo sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ. Hiện nay, toàn Đảng bộ huyện có 47 chi, đảng bộ trực thuộc với 6.249 đảng viên.

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ, Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đúng tiến độ và chuẩn bị chu đáo nội dung, các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển KT - XH, củng cố quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp có bước tăng trưởng khá. Diện tích, sản lượng các cây trồng chính hằng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch; tiềm năng, lợi thế của địa phương được phát huy; một số vùng sản xuất hàng hóa và các mô hình chăn nuôi quy mô lớn gắn với thị trường tiêu thụ bước đầu được hình thành, như: mía, sắn nguyên liệu, lạc, chanh leo, chăn nuôi trâu, bò vỗ béo, lợn thương phẩm... Tỷ lệ cơ giới hóa trong trong các khâu sản xuất, thu hoạch đạt trên 85%; giá trị sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đạt trên 52 triệu đồng/ha.

Năm 2020, tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 545,6 tỷ đồng, tăng 67,4% so với năm 2015, toàn huyện có 332 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Ngoài Nhà máy Thủy điện Nà Lòa, Thủy điện Nà Tẩư, có thêm 3 dự án thủy điện hoàn thành, đưa tổng công suất sản xuất điện toàn huyện lên 42,8 MW, giá trị sản xuất đạt trên 200 tỷ đồng/năm. Hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu hàng hóa ngày càng mở rộng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa bình quân đạt 204,5 tỷ đồng, tăng 18,1% so với đầu nhiệm kỳ; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn bình quân đạt trên 2 tỷ USD/năm.

Thu ngân sách bình quân giai đoạn 2015 - 2019 đạt 116 tỷ đồng, trong đó, thu cân đối hằng năm đều tăng và vượt cao so với kế hoạch tỉnh giao. Phong trào xây dựng nông thôn mới phát huy tích cực vai trò chủ thể của người dân, tạo sức lan tỏa và huy động toàn xã hội chung tay xây dựng nông thôn mới. Có 2/16 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân các xã còn lại đạt 13/19 tiêu chí.

Huyện tích cực phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, tranh thủ huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng cơ sở khu kinh tế cửa khẩu; thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất hướng tới xuất khẩu; duy trì các cuộc hội đàm, trao đổi, ký kết hợp tác thúc đẩy thông thương hàng hóa qua cửa khẩu; luân phiên tổ chức các hội chợ triển lãm quốc tế Tà Lùng - Thủy Khẩu; tổ chức các cuộc hội thảo quốc tế giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương... tạo điều kiện phát triển xuất nhập khẩu. Huy động các nguồn lực trên 646 tỷ đồng thực hiện được 387 dự án đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Hệ thống hạ tầng cơ sở cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển, hạ tầng đô thị, nông thôn đã có nhiều khởi sắc.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt gần 6.000 tỷ đồng. Đặc biệt, huyện làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, huy động trách nhiệm của cả hệ thống chính trị tham gia giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư. Đã hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng nhiều công trình trọng điểm, như: các nhà máy thủy điện, Quốc lộ 4A, Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao của Tập đoàn TH True Milk… tạo thuận lợi cho việc triển khai các dự án phục vụ phát triển KT - XH.

Giáo dục và đào tạo tiếp tục có nhiều tiến bộ, có 22 trường đạt chuẩn quốc gia; 90% trường, lớp được kiên cố hóa; 100% giáo viên các cấp đạt chuẩn, trong đó, trên 50% đạt trên chuẩn. Các thiết chế văn hóa tiếp tục được hoàn thiện. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao quần chúng phát triển rộng khắp, nhiều loại hình văn hóa dân gian truyền thống được phục dựng, bảo tồn.

Lễ hội Nàng Hai, xã Tiên Thành và nghề rèn của người Nùng An, xã Phúc Sen được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia... Các sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, góp phần trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế của địa phương. Công tác y tế được thực hiện hiệu quả; lao động, việc làm, an sinh xã hội luôn được quan tâm đẩy mạnh. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đã kết nạp 1.260 đảng viên mới, vượt 48,2% chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020. Chọn cử 94 cán bộ diện cấp ủy quản lý và nguồn quy hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, mở 5 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại huyện cho 353 học viên.

Lãnh đạo thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trong đó, hoàn thành sắp xếp 21 đơn vị sự nghiệp công lập, sáp nhập 358 xóm, tổ dân phố còn 183 xóm, tổ dân phố, giảm 175 xóm, tổ dân phố; tổng số đơn vị hành chính cấp xã trước sắp xếp 27 đơn vị (24 xã, 3 thị trấn), sau sắp xếp, sáp nhập còn có 19 đơn vị hành chính (16 xã, 3 thị trấn), giảm 8 đơn vị hành chính cấp xã; tinh giản biên chế 159 người.

Công tác nội chính, kiểm tra, giám sát được tăng cường, nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Công tác dân vận từng bước được đổi mới, phát triển cả về nội dung, phương thức hoạt động.

Nổi bật trong nhiệm kỳ là công tác dân vận chính quyền được chú trọng triển khai gắn với thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tiếp công dân, vận động xã hội hóa nguồn lực đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị... Phát huy tốt vai trò của cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu chấp hành các chủ trương, chính sách có tác động lớn đến lợi ích nhiều người làm nhân tố nòng cốt để quần chúng nhân dân tin tưởng, đồng thuận và hưởng ứng tích cực. Công tác đoàn kết, tập hợp quần chúng có nhiều tiến bộ. Bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn, luôn phát huy tính chủ động, sáng tạo trong quản lý, điều hành.

Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quảng Hòa tập trung thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI đề ra. Trong đó, tiếp tục hoàn thành các quy hoạch quan trọng tạo tiền đề cho việc xây dựng định hướng phát triển và thu hút đầu tư. Huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tạo đột phá trong phát triển nông nghiệp, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế bền vững với phát triển văn hóa, xã hội, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đoàn kết toàn dân; tăng cường nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững. Quyết tâm xây dựng huyện Quảng Hòa trở thành trung tâm KT - XH của khu vực miền Đông tỉnh Cao Bằng, đáp ứng mục tiêu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đề ra.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

Chung nhan Tin Nhiem Mang