Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05/2022/QĐ-UBND 16/09/2022 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Quảng Hòa
Lượt xem:
Tải về 0
04/2022/QĐ-UBND 07/07/2022 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Hòa
Lượt xem:
Tải về 0
01/2022/QĐ-UBND 24/05/2022 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Quảng Hòa
Lượt xem:
Tải về 0
02/2022/QĐ-UBND 24/05/2022 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Quảng Hòa
Lượt xem:
Tải về 0
59/2021/NQ-HĐND 30/07/2021 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 1
Tải về 30
47/2020/NQ-HĐND 22/12/2020 Nghị qyết phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021
Lượt xem: 1
Tải về 24
51/2020/NQ-HĐND 22/12/2020 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 1
Tải về 43
52/2020/NQ-HĐND 22/12/2020 Nghị quyết về điều chỉnh, bố sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 1
Tải về 31
1399/2020/QĐ-UBND 30/07/2020 Quyết định ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch
Lượt xem: 1
Tải về 14
1007/2020/QĐ-UBND 02/07/2020 Quyết định ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Kinh tế - Hạ tầng
Lượt xem: 1
Tải về 10
123