Tổng số: 39
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12/NQ-HĐND 11/11/2022 Nghị quyết về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022
Lượt xem:
Tải về 0
13/NQ-HĐND 11/11/2022 Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 3)
Lượt xem:
Tải về 0
14/NQ-HĐND 11/11/2022 Nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (lần 5)
Lượt xem:
Tải về 0
15/NQ-HĐND 11/11/2022 Nghị quyết về điều chỉnh nguồn tiết kiệm chi năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 chuyển sang thành vốn đầu tư công năm 2022
Lượt xem:
Tải về 0
09/NQ-HĐND 29/09/2022 Về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 2)
Lượt xem:
Tải về 1
10/NQ-HĐND 28/09/2022 Nghị quyết Về Điều chỉnh dự toán năm 2022 tại Nghị
Lượt xem:
Tải về 2
11/NQ-HĐND 28/09/2022 Nghị quyết Về việc điều chỉnh phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021
Lượt xem:
Tải về 1
08/NQ-HĐND 28/09/2022 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 1)
Lượt xem:
Tải về 0
264/QĐ-UBND 18/02/2022 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Lượt xem: 1
Tải về 5
85/KH-HĐND 31/12/2021 Kế hoạch triển khai chương trình giám sát năm 202 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 1
Tải về 8
1234