Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
06/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
13/12/2022
05/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
16/09/2022
04/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
07/07/2022
02/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
24/05/2022
01/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
24/05/2022
59/2021/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 1
30/07/2021
52/2020/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh, bố sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 1
22/12/2020
51/2020/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 1
22/12/2020
47/2020/NQ-HĐND Nghị qyết phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021
Lượt xem: 1
22/12/2020
1399/2020/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch
Lượt xem: 1
30/07/2020
123