Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
18/NQ-HĐND Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2023
Lượt xem: 0
20/12/2022
20/NQ-HĐND Nghị quyết vv Quyết định dự toán thu ngân sách trên địa bàn; chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
Lượt xem: 0
20/12/2022
16/NQ-HĐND Nghị quyết về Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 ( lần 6)
Lượt xem: 0
20/12/2022
19/NQ-HĐND Nghị quyết về giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022
Lượt xem: 0
20/12/2022
21/NQ-HĐND Nghị quyết về phát triển Kinh tế -xã hội năm 2023
Lượt xem: 0
20/12/2022
22/NQ-HĐND Nghị quyết về giải thể Phòng Y tế và chuyển chức năng , nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước lĩnh vực Y tế về Văn phong HĐND và UBND huyện
Lượt xem: 0
20/12/2022
17/NQ-HĐND Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn thu sử dụng đất năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022
Lượt xem: 0
20/12/2022
07/NQ-HĐND Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
01/07/2022
06/NQ-HĐND Nghị quyết giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Lượt xem: 1
01/07/2022
05/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách đại phương năm 2021
Lượt xem: 0
01/07/2022
123