Tổng số: 32
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
99/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm luật hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2022
Lượt xem: 0
31/01/2023
06/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
13/12/2022
05/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
16/09/2022
04/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
07/07/2022
02/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
24/05/2022
01/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
24/05/2022
264/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Lượt xem: 1
18/02/2022
71/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Quảng Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 1
20/12/2021
68/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021
Lượt xem: 1
20/12/2021
2372/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 1
05/08/2021
1234