Tổng số: 88
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/2023/QĐ-UBND 15/03/2023 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
Tải về 0
171/QĐ-UBND 10/02/2023 Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 1
99/QĐ-UBND 31/01/2023 Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm luật hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 1
17/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn thu sử dụng đất năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 1
22/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về giải thể Phòng Y tế và chuyển chức năng , nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước lĩnh vực Y tế về Văn phong HĐND và UBND huyện
Lượt xem: 0
Tải về 0
21/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về phát triển Kinh tế -xã hội năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
19/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
16/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 ( lần 6)
Lượt xem: 0
Tải về 2
20/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết vv Quyết định dự toán thu ngân sách trên địa bàn; chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
18/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 3
123456789