Tổng số: 69
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
05/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Quảng Hòa (New)
Lượt xem: 0
16/09/2022
04/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
07/07/2022
07/NQ-HĐND Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
01/07/2022
06/NQ-HĐND Nghị quyết giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Lượt xem: 0
01/07/2022
05/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách đại phương năm 2021
Lượt xem: 0
01/07/2022
04/NQ-HĐND Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần thứ 4)
Lượt xem: 0
30/06/2022
03/NQ-HĐND Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 (
Lượt xem: 0
30/06/2022
02/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua đề án phát triển du lịch huyện Quảng Hòa giai đoan 2022-2025, tầm nhìn 2030
Lượt xem: 0
30/06/2022
02/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
24/05/2022
01/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Quảng Hòa
Lượt xem: 0
24/05/2022
1234567