Bồi dưỡng chính trị hè cho 1.334 cán bộ, giáo viên

Ngày 25/8, Huyện ủy Quảng Hòa tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho 1.334 cán bộ, quản lý, giáo viên cảu các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên được truyền đạt: Nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghi lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gắn với tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tình hình thế giới và trong nước, trong tỉnh và huyện nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022; những vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo được dư luận và xã hội quan tâm gần đây, chủ trương, giải pháp của ngành Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới; những vấn đề kinh tế-xã hội của huyện và Nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ huyện; những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ từ thực tiễn giảng dạy chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị biên soạn mới thực hiện Kết luận 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Lớp bồi dưỡng là đợt sinh hoạt chính trị để các cán bộ quản lý, giáo viên tại các trường học tham dự có sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, tự giác, gương mẫu, tích cực tự học, tự nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, nắm chắc những vấn đề về lý luận và thực tiễn, để từ đó vận dụng sáng tạo vào trong công việc của bản thân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học; đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện trong năm học 2022 – 2023.

Đàm Diện

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Online: 39
  • Today: 1833
  • This week: 21 289
Login