Học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện mới ban hành đợt III năm 2022

Ngày 28/11, Huyện ủy Quảng Hòa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh, huyện mới ban hành đợt III/2022. Đồng chí Nông Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy chủ trì.

Tại hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt các nội dung: Quy định số 58/QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Quy định số 80/QĐ/TW, ngày 18/08/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/06/2022 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/08/2022 của Bộ Chính trị về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030; Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 26/08/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các dự thảo Quy định, chương trình, kế hoạch của Huyện ủy thực hiện các chỉ thị, kết luận, nghị quyết, quy định của Trung ương, của Tỉnh.

Trên cơ sở các văn bản mới ban hành, lãnh đạo Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị  xây dựng các chương trình hành động phù hợp với thực tiễn tại cơ sở; khẩn trương triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương mới ban hành vào cuộc sống.

Đàm Diện

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Online: 18
Login